Privacy Policy

 

Intellectuele eigendom

Dit is een website van MEDIAGEUZEN NV
Vleminckstraat 10
2000 Antwerpen
info@mediageuzen.be
Ondernemingsnummer 0446.586.614

De website vormt zowel een creatie die door het auteursrecht wordt beschermd, als een gegevensbestand waarvan Mediageuzen – behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding en in het geval van merken die aan derden toebehoren – de auteursrechten en de productierechten bezit.

De teksten, lay-out, tekeningen, foto’s, films, grafieken, routines en subroutines, alsook alle andere elementen van deze site zijn eveneens beschermd door het auteursrecht.

Deze rechten worden niet in licentie gegeven of overgedragen aan derden. Behoudens het voorafgaande schriftelijke akkoord van Mediageuzen is elke kopie, aanpassing, vertaling, arrangement, mededeling aan het publiek, verhuring en andere exploitatie, gedeeltelijke of gehele wijziging van deze site onder welke vorm dan ook en met welk middel dan ook, elektronisch, mechanisch of ander, strikt verboden.

De inhoud van het gegevensbestand wordt beschermd door een recht sui generis dat de producent toelaat elke extractie en/of hergebruik van de inhoud of een deel ervan, te verbieden.

Elke inbreuk op deze rechten is een vervalsing die aanleiding kan geven tot burgerlijke, lees strafrechtelijke vervolgingen in overeenstemming met het Belgische recht.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Doelstelling van de verwerking van de persoonsgegevens

Mediageuzen zamelt enkel die persoonsgegevens in die u meedeelt, zoals bijvoorbeeld voornaam, naam, postadres en e-mailadres.

Ze worden gebruikt om u de gevraagde dienst of informatie te leveren en u in te lichten over de andere producten, diensten en promoties van Mediageuzen en van zijn partners.

Met uw voorafgaande toestemming sturen we u onder andere nieuwsbrieven, commerciële informatie betreffende nieuwe producten of promoties. U kunt ons op elk ogenblik meedelen dat u dergelijke berichten niet langer wil ontvangen.

U stemt ermee in dat Mediageuzen alle persoonsgegevens die u via e-mail of een ander middel meedeelt, voor de hoger vermelde doelstellingen inzamelt, bewaart en/of gebruikt.

Personen die toegang hebben tot de ingezamelde persoonsgegevens

Uw gegevens worden in de gegevensbestanden van Mediageuzen bewaard.

Voor de uitoefening van bepaalde taken doet Mediageuzen beroep op andere ondernemingen (bijvoorbeeld: technisch onderhoud van onze websites, bijstand bij promotiecampagnes, enz.).

Deze ondernemingen hebben slechts tijdelijk toegang tot uw persoonsgegevens en dit binnen de limiet die nodig is voor de uitoefening van hun functies.

Ze mogen uw gegevens enkel exporteren voor de uitoefening van hun respectieve functies en mogen deze in geen geval voor andere doeleinden gebruiken.

Mediageuzen heeft het recht om uw persoonsgegevens te gebruiken of openbaar te maken, indien:
– de wet dat vereist,
– de vrijwaring van de integriteit van de website het vereist,
– u dat vraagt,
– onze medewerking wordt gevraagd bij een onderzoeksprocedure van de politie of bij een gerechtelijk onderzoek.

Uw rechten betreffende de persoonsgegevens die we inzamelen

U heb het recht op inzage in uw gegevens en het recht om deze te wijzigen, zoals verder aangeduid.

We nodigen u uit om elke wijziging van uw persoonsgegevens op bovenstaand adres mee te delen naar onze contactgegevens. In functie van de inhoud van uw verzoek zullen we uw gegevens zo snel mogelijk aanpassen.

Indien u uw persoonsgegevens wil raadplegen, indien u wilt dat uw persoonsgegevens uit ons bestand worden geschrapt, of indien u zich tegen het gebruik van uw persoonsgegevens verzet, kan u ons schriftelijk inlichten op de adresgegevens.

Het gebruik van ‘Cookies’ door Mediageuzen

Onze cookies vergemakkelijken het gebruik van onze website in grote mate.

Mediageuzen gebruikt deze enkel om uw onlinegebruik aangenamer te maken.

We kunnen ze gebruiken voor een onthaal op maat of om u op de hoogte te houden van de resultaten van de wedstrijden waaraan u deelnam.

Indien u de instellingen van uw browser niet wil wijzigen om de cookies te ontvangen, zullen bepaalde delen van de website misschien niet toegankelijk zijn voor u.

Sociale media 

Mediageuzen NV werkt samen met verschillende aanbieders van sociale medianetwerken. Als onderdeel van deze samenwerking wordt jouw browser automatisch verbonden met de geselecteerde serviceprovider (bijvoorbeeld Facebook) wanneer je de betreffende service gebruikt. Jouw IP-adres, cookies en andere informatie worden bijvoorbeeld naar de betreffende serviceprovider verzonden als je eerder hun website hebt bezocht. Deze gegevensoverdracht wordt door ons zoveel mogelijk voorkomen en vindt alleen plaats als jij communiceert met het sociale medianetwerk. Als je bent aangemeld bij het juiste sociale netwerkplatform, kan het jouw bezoek aan onze website koppelen aan jouw gebruikersaccount.

Daarnaast gebruiken we plug-ins (zoals het Facebook-pictogram) van verschillende platforms. Door op het betreffende pictogram te klikken, stem je in met de communicatie met het respectieve platform en de overdracht van informatie (bijvoorbeeld IP-adres) aan de respectieve serviceprovider. Door een plug-in te activeren, ontvangt het respectieve sociale netwerk de informatie dat de browser de bijbehorende pagina van onze website heeft opgeroepen. Dit is ook zo als jij geen account hebt of niet bent aangemeld. Deze informatie (inclusief het IP-adres) wordt rechtstreeks vanuit de browser naar een server van het betreffende sociale netwerk verzonden en daar opgeslagen.

Als je bent ingelogd op een van de sociale netwerken tijdens jouw bezoek aan onze website, kan het sociale netwerk het bezoek aan onze website rechtstreeks aan jouw netwerkaccount toewijzen met de plug-in die tegelijkertijd is geactiveerd. Als je met de plug-ins communiceert, bijvoorbeeld door op de knop “Vind ik leuk” te klikken of een opmerking te maken, wordt de bijbehorende informatie ook rechtstreeks naar een sociale netwerkserver verzonden en daar opgeslagen. De informatie kan ook op het sociale netwerk worden gepubliceerd en aan uw Facebook-vrienden of Twitter-volgers worden getoond.
Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en gebruik van de gegevens door het respectieve sociale netwerk, evenals jouw relevante rechten en instellingsopties voor de bescherming van jouw privacy zijn te vinden in de gegevensbeschermingsinformatie van het respectieve sociale netwerk.

Deze Mediageuzen NV website maakt gebruik van zogenaamde sociale plug-ins (“plug-ins”) van de volgende sociale netwerken:

– Facebook-plug-ins (“Share-knop”): u kunt Plugins van Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS herkennen aan het Facebook-logo of de “share-knop”. Klik hier voor een overzicht van Facebook-plug-ins: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Wanneer je onze online services gebruikt, zorgt de plug-in voor een directe verbinding tussen jouw browser en de Facebook-server. Zo wordt Facebook op de hoogte gebracht dat jij onze online diensten hebt gebruikt met jouw IP-adres. Wanneer je op de “Share-knop” van Facebook klikt terwijl je bent ingelogd op uw Facebook-account, kan je de inhoud van onze online diensten koppelen aan jouw Facebook-profiel. Facebook kan dan het gebruik van onze online services koppelen aan jouw gebruikersaccount. We willen erop wijzen dat wij, als aanbieder van de online diensten, geen kennis nemen van de inhoud van de verzonden gegevens en hun gebruik door Facebook. Voor meer informatie, raadpleeg het privacybeleid van Facebook op https://www.facebook.com/policy.php. Als je niet wil dat Facebook het gebruik van onze online diensten koppelt aan jouw Facebook-gebruikersaccount, meld je dan af bij jouw Facebook-gebruikersaccount.

– Twitter: de Twitter-service wordt geleverd door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS. Wanneer je Twitter en de “re-tweet”-functie gebruikt, worden de online services die je gebruikt gekoppeld aan jouw Twitter-account en gecommuniceerd naar andere gebruikers. Tegelijkertijd worden gegevens naar Twitter verzonden. We willen erop wijzen dat wij, als aanbieder van de online diensten, niet op de hoogte worden gebracht van de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik ervan door Twitter. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van Twitter op http://twitter.com/privacy. Je kunt de privacy-instellingen van je Twitter-account wijzigen op: http://twitter.com/account/settings.

– Instagram: Instagram is onderdeel van Facebook, Instagram bevindt zich in Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ierland. Voor meer informatie zie Facebook, of raadpleeg het privacy beleid van Instagram op: https://help.instagram.com/155833707900388

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de data die getoond wordt in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om spam te bestrijden.

Links naar andere sites

De links naar sites die niet door Mediageuzen worden geëxploiteerd, worden louter ter informatie aangeboden. We raden u aan om de handleidingen aandachtig te lezen bij het betreden van deze sites en in het bijzonder het deel over het respect van uw persoonlijke levenssfeer. Mediageuzen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het beleid of de praktijken van de eigenaar of de operator van deze sites.

Beperking van de aansprakelijkheid

We stellen alles in het werk om de informatie op deze site in de mate van het mogelijke aan te vullen en bij te werken om u inlichtingen te geven die zo exact mogelijk zijn. Het is echter niet uitgesloten dat bepaalde informatie niet meer met de realiteit overeenstemt. Mediageuzen kan geen garantie bieden betreffende de juistheid en de volledigheid van de informatie die op zijn site ter beschikking wordt gesteld aan de internauten en is niet aansprakelijk voor de onjuistheid en/of weglating van één of meerdere inlichtingen die op zijn site beschikbaar zijn.

Documenten die afkomstig zijn van de site mogen enkel ter informatie voor privé-gebruik worden benut. Elk gebruik voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden en in het bijzonder de volledige of gedeeltelijke reproducties die worden verspreid via e-mail, sms, mms, wap,… of op een website, extranet, intranet,…

Mediageuzen geeft geen enkele waarborg betreffende de veiligheid van de website, noch wat betreft eventuele virussen, noch wat betreft oplichting door of via de computers.

Mediageuzen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit de betreding van de site door een internaut of, in tegendeel, uit het onvermogen om de site te betreden.

Geen enkel nadeel zoals – zonder uitputtend te zijn – schade aan de toestellen of software van de bezoeker naar aanleiding van het bezoek aan onze site, kan worden verweten aan Mediageuzen, behalve indien het nadeel te wijten is aan boos opzet of ernstige nalatigheid vanwege Mediageuzen.

Mediageuzen weigert elke verantwoordelijkheid voor websites van derden die de bezoeker kan bereiken via eventuele hypertextlinks op zijn website, noch voor de informatie die dergelijke websites kunnen bevatten.

Veiligheid

Mediageuzen stelt alles in het werk wat redelijkerwijze mogelijk is om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te verzekeren. Met het versturen van uw gegevens, erkent u dat de verzending van dergelijke gegevens via het internet nooit vrij is van risico’s. De schade die voortvloeit uit het gebruik van uw gegevens door een niet-erkende derde, kan in geen geval verhaald worden op Mediageuzen.

Wijzigingen

Mediageuzen kan deze nota zonder voorafgaande waarschuwing aanpassen. Het is daarom nuttig om deze pagina regelmatig te bezoeken. De aangebrachte wijzigingen zijn zonder enige andere formaliteit van kracht na een wachttijd van 8 dagen.